Merkityksen kaivuu · Meaning mining

Merkityksen kaivuuta suoritetaan ammattimaisesti

Visuaalinen muotoiluni nostaa esiin viestisi sisimmän.

Sisin showreel

Yrityk­seni Sisin tar­joaa visuaali­sen vies­tinnän muotoi­lua. Erikois­alaani on teks­tin ja muotoi­lun yhdis­täminen. Voin toimia omin voi­min, moni­puolisen ammatti­lais­verkostoni kanssa tai osana sinun ryhmääsi.

Työnäytteitä löydät portfoliosta behance.net/sisin.

Aleksi Salokannel

Aleksi Salokannel